1. Perustiedot

1.1. Tämä Tietosuojaseloste selittää Henkilötietojesi käsittelyn käyttöehdot Rekisterinpitäjän Verkkosivuston kautta.

1.2. Tietosuojaselosteessa esitetyt ehdot koskevat jokaista käyntiäsi tarjoamassamme sisällössä ja/tai palveluissa sekä verkkokaupassa myytävien tuotteiden ostamista.

1.3. Tämä Tietosuojaseloste on laadittu ja Henkilötietoja tällä verkkosivustolla käsitellään Liettuan tasavallan lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti.

 

2. Käytetyt käsitteet

2.1. Tietosuojaselosteessa käytetään seuraavia ehtoja::

 • „ Henkilötiedoilla tai Tiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoa Käyttäjästä, joka on tunnistettu tai joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti (Rekisteröity).
 • „ Tietojenkäsittelyllä tarkoitetaan mitä tahansa toimintaa tai toimintojen sarjaa, jota toteutetaan automaattisin tai muin kuin automaattisin keinoin henkilötietojen tai henkilötietojen sarjan osalta, kuten kerääminen, tallentaminen, lajittelu, systemointi, säilyttäminen, mukauttaminen tai muuttaminen, hakeminen, käyttöoikeus, käyttö, luovuttaminen siirtämällä, jakelu tai muu käyttö sekä lajittelu tai yhdistäminen muihin tietoihin, rajoittaminen, poistaminen tai hävittäminen.
 • „Rekisterinpitäjä on Saffort Northern Europe Ltd., joka määrittelee Tietojesi käsittelyn tarkoitukset tässä Tietosuojaselosteessa määritellyn mukaisesti.
 • „Verkkosivusto on Rekisterinpitäjän verkkosivusto osoitteessa https://www.saffort.fi.
 • „Sinä tai Käyttäjä tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka on käynyt Rekisterinpitäjän Verkkosivustolla ja jonka Tietoja käsitellään tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.
 • „Tietosuojaseloste tarkoittaa tätä Tietosuojaselostetta, jossa asetetaan perussäännöt Rekisterinpitäjän suorittamalle Verkkosivuston Käyttäjiä koskevien Henkilötietojen keräämiselle, säilyttämiselle ja käsittelylle.
 • „Asetuksella tarkoitetaan Asetusta 2016/679, joka tuli voimaan Euroopan unionissa 25.5.2018 yksilöiden suojelemiseksi henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaassa liikkuvuudessa. Tämä kumoaa direktiivin 95/46/EY.
 • „Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joilla on yksilöllinen tunnistenumero ja jotka siirretään Verkkosivustolta Käyttäjän tietokoneen kovalevylle, jotta Rekisterinpitäjä voi tunnistaa Käyttäjän tietokoneen ja tarkastella heidän toimintaansa verkossa.
 • „Suostumus tarkoittaa mitä tahansa vapaaehtoista, täsmällistä ja yksikäsitteistä ilmaisua suostumuksestasi Henkilötietojesi käsittelyyn.

2.2. Tässä Tietosuojaselosteessa mainitut ja käytetyt määritelmät tulee ymmärtää samalla tavalla kuin ne on selitetty Asetuksissa, joihin pääset napsauttamalla tästä.

 

3. Käsitellyt Henkilötiedot

3.1. Ostaakseen tuotteita Verkkosivustolta Käyttäjän on annettava Rekisterinpitäjälle seuraavat Henkilötiedot::

 • Nimi
 • Sukunimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Kotiosoite
 • Pankkitilinumero

3.2. Rekisterinpitäjä käyttää myös Verkkosivustollaan evästeitä kerätäkseen Tietoja, jotka paljastavat tietoa tämän Verkkosivuston käytöstä, Käyttäjän käyttäytymisestä tai automaattisesti luoduista vierailutilastoista. Lisätietoja tällä Verkkosivustolla käytetyistä evästeistä löytyy tämän Tietosuojaselosteen kohdasta 6.

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

4.1.   Käsittelemme toimittamiasi ja keräämiämme Henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

4.1.1. Käyttääksesi verkkokauppapalveluamme.

4.1.2. Maksaaksesi ostoskorisi valitun ulkoisen maksupalveluntarjoajan kautta.

4.1.3. Käsitelläksemme pankkisiirtosi ja toimittaaksemme ostamasi tuotteet ilmoittamaasiosoitteeseen.

4.1.4. Käsitelläksemme laskutusta ja kirjanpitoa.

4.1.5. Parantaaksemme Verkkosivustomme suorituskykyä.

4.1.6. Vastataksemme kysymyksiisi ja jakaaksemme tietoja.

 

5. Henkilötietojen luovuttaminen

5.1.    Rekisterinpitäjän on varmistettava, että Käyttäjien Henkilötietoja ei myydä, toimiteta tai muuten siirretä kolmansille osapuolille ilman laillista perustetta, tai käytetä muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita varten ne kerättiin. Rekisterinpitäjä voi siirtää tiedot vain tämän Tietosuojaselosteen ja Liettuan tasavallan lainsäädännön mukaisesti.

5.2.    Rekisterinpitäjä voi siirtää Käyttäjän Henkilötiedot kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

5.2.1. Lain niin vaatiessa ja kun sitä tarvitaan tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksien saavuttamiseksi.

5.2.2. Mikäli tälle Tietojen siirrolle on saatu erillinen suostumus Käyttäjältä.

5.2.3. Kun se on tarpeen Rekisterinpitäjän Käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi ja palvelun asianmukaisesti tarjoamiseksi.

5.2.4. Tietojen siirto on pakollista lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä Liettuan tasavallan lakien mukaisten menettelyjen mukaisesti.

5.2.5. Muissa Liettuan tasavallan säännöksissä ja laissa määrätyissä tapauksissa.

 

6. Evästeiden käyttö

//> //<!

 

7. Tietojen säilytysajat

7.1. Rekisterinpitäjä sitoutuu säilyttämään käyttäjän henkilötiedot tietyn ajan, joka on määritelty sovellettavassa laissa ja muissa Liettuan tasavallan säädöksissä ja/tai tässä Tietosuojaselosteessa, mutta ei pidempään kuin sovellettavassa laissa ja muissa Liettuan tasavallan säännösten tai tämän Tietosuojaselosteen tietojen käsittelyn tarkoituksessa määritellyn ajan.

7.2. Kun Käyttäjä ottaa yhteyttä suoraan Rekisterinpitäjään Verkkosivustolla mainitun sähköpostiosoitteen kautta tai tilauksen tekemisen jälkeen, käyttäjätietoja säilytetään 2 (kaksi) vuotta tällaisen pyynnön tai tilauksen tekemisestä. Tämän ajanjakson jälkeen Käyttäjän Henkilötiedot poistetaan, ellei tietojen jatkokäsittely perustu johonkin asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa mainittuihin perusteisiin, mutta ei pidempään kuin on tarpeen.

 

8. KULUTTAJAN OIKEUDET

8.1.   Käyttäjillä on seuraavat oikeudet Verkkosivustolla:

8.1.1. Tietää, mitä henkilötietoja käsitellään ja mihin tarkoitukseen.

8.1.2. Käyttää Henkilötietoja ja ladata ne tietokoneelle helppolukuisessa muodossa.

8.1.3. Vaatia Henkilötietojen oikaisua tai täydentämistä, jos tiedot ovat epätarkkoja tai eivät enää ole olennaisia

8.1.4. Pyytää Henkilötietojen poistamista, jos jokin Tietosuojaselosteen kohdassa 8.5 mainituista ehdoista (oikeus tulla unohdetuksi) täyttyy

8.1.5. Vaatia Rekisterinpitäjää rajoittamaan Käyttäjän Henkilötietojen käsittelyä, jos jokin Tietosuojaselosteen kohdassa 8.7 mainituista ehdoista täyttyy.

8.1.6. Vaatia tietojen siirtämistä toiselle Rekisterinpitäjälle Tietosuojaselosteen kohdassa 8.8 kuvatun menettelyn mukaisesti (siirto-oikeus).

8.1.7. Tehdä valitus Valtion tietosuojaviranomaiselle Henkilötietojen laittomasta käsittelystä tai Tietojen rikkomisesta.

8.1.8. Olla antamatta suostumusta Henkilötietojen käsittelyyn, kun tällaisia Tietoja käsitellään tai aiotaan käsitellä suoramarkkinointitarkoituksiin.

8.2.    Käyttäjällä on oikeus lähettää Rekisterinpitäjälle kirjallisesti kaikki Käyttäjän Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät pyynnöt tai ohjeet käyttäen tässä Tietosuojakäytännössä määritettyjä yhteystietoja (sähköpostitse tai postitse).

8.3.    Pyynnön yhteydessä Käyttäjän on toimitettava henkilöllisyystodistuksensa tai tunnistettava itsensä sallitulla sähköisellä viestintävälineellä lukuun ottamatta tapauksia, joissa kirjallinen pyyntö lähetetään suoraan ja Käyttäjä on mahdollista tunnistaa pyynnön jättämishetkellä

8.4.    Tällaisen pyynnön tai ohjeen saatuaan Rekisterinpitäjän on viimeistään 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta annettava vastaus ja suoritettava pyynnössä määritellyt toimet tai kieltäydyttävä suorittamasta ja ilmoitettavakieltäytymisen syy. Pyynnön monimutkaisuudesta ja määrästä riippuen tätä määräaikaa voidaan tarvittaessa pidentää kahdella kuukaudella. Tässä tapauksessa rekisterinpitäjän on 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ilmoitettava käyttäjälle tällaisesta pidennyksestä ja viivästyksen perusteista.

8.5.    Kun Käyttäjä pyytää Tietojensa poistamista, Rekisterinpitäjän on poistettava Henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos se voidaan perustella jollakin seuraavista syistä:

8.5.1. Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muutoin käsitelty.

8.5.2. Käyttäjä peruuttaa suostumuksensa, johon Henkilötietojen käsittely perustuu, eikä Henkilötietojen käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.

8.5.3. Käyttäjä ei anna suostumustaan tietojen käsittelyyn Rekisterinpitäjän oikeutetun edun nimissä, eikä Rekisterinpitäjä anna pakottavia perusteltuja syitä jatkaa Tietojen käsittelyä.

8.5.4. Henkilötietoja on käsitelty laittomasti.

8.5.5. Henkilötiedot on poistettava Euroopan unionin tai Liettuan tasavallan lainsäädännössä säädetyn lakisääteisen velvoitteen mukaisesti.

8.6 Rekisterinpitäjä toteuttaa tietojen poistamisen salaamalla Käyttäjien Henkilötiedot siten, että on mahdotonta jäljittää ja määrittää, kenelle ne kuuluvat.

8.7.    Rekisterinpitäjä on velvollinen välittömästi ja kohtuuttomasti rajoittamaan Käyttäjän Henkilötietojen käsittelyä seuraavissa tapauksissa:

8.7.1. Käyttäjä kiistää Henkilötietojen paikkansapitävyyden ajalta, jonka aikana Rekisterinpitäjä voi tarkistaa Henkilötietojen oikeellisuuden.

8.7.2. Henkilötietojen käsittely on lainvastaista, eikä käyttäjä suostu Henkilötietojensa poistamiseen, vaan pyytää sen sijaan rajoittamaan niiden käyttöä.

8.7.3. Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse Henkilötietoja tämän Tietosuojaselosteen kohdassa4 mainittuihin tarkoituksiin, mutta Käyttäjä tarvitsee niitä julistamaan, voimaansaattamaan tai puolustamaan oikeusvaateita.

8.7.4. Käyttäjä on vastustanut Henkilötietojen käsittelyä Rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaisesti, kunnes on varmistettu, syrjäyttävätkö Rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet Käyttäjän perusteet.

8.8.    Käyttäjällä on oikeus siirtää hänestä hallussa olevat tiedot toiselle Rekisterinpitäjälle, eikä Rekisterinpitäjä, jolle henkilötiedot on annettu, estä tätä seuraavissa tapauksissa:

8.8.1. Tietojen käsittely perustuu Käyttäjän suostumukseen tai sopimukseen; ja

8.8.2. Tietoja käsitellään automaattisesti.

8.9.    Käyttäessään oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen Käyttäjällä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjää siirtämään Henkilötietonsa suoraan toiselle Rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

8.10.  Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden kieltäytyä täyttämästä Käyttäjän pyyntöjä, lukuun ottamatta pyyntöjä kieltäytyä suoramarkkinointitarjouksista ja kääntyä tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisuelimen puoleen varmistaakseen seuraavien kohtien noudattamisen: (i) Rekisterinpitäjälle asetetut lakisääteiset velvoitteet; (ii) yleinen järjestys tai rikosten ehkäiseminen; (iii) kuluttajien tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojelu; tai (iv) muissa Asetuksen 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Rekisterinpitäjän on joka tapauksessa ilmoitettava selvästi syyt, joiden vuoksi käyttäjien pyyntöjä on kieltäydytty noudattamasta.

8.11.  Kaikki vastaukset on annettava Käyttäjälle ytimekkäällä, läpinäkyvällä, ymmärrettävällä ja helposti saatavilla olevalla tavalla sekä selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Rekisterinpitäjän on toimitettava kopio käsitellyistä Henkilötiedoista sähköisessä tai paperimuodossa maksutta Käyttäjän valinnan mukaan, ja Rekisterinpitäjä voi Käyttäjän toistuvasta pyynnöstä veloittaa kohtuullisen summan, joka perustuu tällaisen kopion tekemisestä aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin ylittämättä 50 (viisikymmentä) euroa.

8.12. Jos käyttäjä huomaa tietojensa laittoman käsittelyn tai jos rekisterinpitäjän kanssa on erimielisyyttä, hänellä on oikeus hakea milloin tahansa liettualaiselta tuomioistuimen ulkopuoliselta riitojenratkaisuelimeltä - valtion tietosuojavirastolta, milloin tahansa sen verkkosivuilla olevan menettelyn mukaisesti, joka on saatavilla täällä.

 

9. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

9.1. Rekisterinpitäjällä on oikeus päivittää tämä tietosuojaseloste ottaen huomioon Liettuan tasavallan lakien ja ohjeiden muutokset.

9.2. Rekisterinpitäjä suosittelee Käyttäjiä vierailemaan verkkosivustolla säännöllisesti löytääkseen Tietosuojaselosteen uusimman version. Jos Tietosuojaselosteessa tapahtuu olennainen muutos, jolla on suuri merkitys Käyttäjän Tietojen suojan kannalta, Rekisterinpitäjä voi ilmoittaa Tietosuojaselosteen muutoksesta Käyttäjälle Käyttäjän antamien yhteystietojen kautta. 

 

10. HTEYSTIEDOT

Osoita kaikki tähän Tietosuojaselosteeseen liittyvät asiakirjat ja kysymykseen seuraaville yhteyshenkilöille:

Saffort Northern Europe Ltd

Sähköpostitse: [email protected]